Monumentaal Erfgoed 
 
Reeuwijk-Dorp  


Home

Welkom op de website van Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. Monumentaal Erfgoed Reeuwijk houdt het monumentaal erfgoed in Reeuwijk-Dorp in stand namens en voor de lokale gemeenschap. Op deze website vindt u alles over ons en onze projecten. 

Update april | Lokale aannemerscombinatie

Keuze gemaakt voor lokale aannemerscombinatie. Voor de verduurzaming en herinrichting van het voormalig klooster is gezocht naar (een combinatie van) lokale aannemers. In deze tijd is het geen sinecure om aannemers te vinden. Inzet is om een bouwteam te vormen met de bouwkundig aannemer en installateurs. De leden van het bouwteam werken gezamenlijk toe naar een op maat uitgewerkte begroting, op basis waarvan een aannemingsovereenkomst gesloten kan worden.

Het initiatiefcomité heeft de keuze gemaakt voor de bouwcombinatie aannemersbedrijf P. Heemskerk BV en Vergeer Bouw BV. Beide aannemers zijn bij elkaar gekomen en hebben besloten zich in te schrijven als Dorpsklooster Reeuwijk VOF.

De komende periode zal met Dorpsklooster Reeuwijk VOF het ontwerp verfijnd en uitgewerkt gaan worden in combinatie met de beoogde installateurs.

Thuis Reeuwijk-dorp!

Het voormalig Klooster is aangekocht. Ruim twee jaar geleden namen enkele dorpsgenoten het initiatief om het klooster aan te gaan kopen en een bestemming te geven, die in het belang van de lokale gemeenschap is. Het plan werd steeds concreter en ook de wijze van realiseren kreeg vorm. De initiatiefgroep groeide naar 12 mensen, waarbij op onderdelen nog eens een tiental dorpsgenoten betrokken raakten. Nadat in het najaar van 2020 de koopovereenkomst werd getekend, is daarna gewerkt aan het rondkrijgen van de financiering. Eind 2021 is, na een succesvolle werving van lokale financiering, de knoop doorgehakt en besloten de koop te effectueren.

Op 18 februari 2022 is het voormalig klooster werkelijk eigendom geworden van stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. De dag, waarop de storm Eunice overtrok, heeft de overdracht plaatsgevonden.

Opdracht gegeven aan Thuis in Welzijn. Geleidelijk is het concept van het Thuishuis leidend geworden voor het herinrichtingsplan en herbestemming van het voormalig klooster. Het thuishuisconcept is bedacht door Jan Ruijten, die vanuit de organisatie Thuis in Welzijn lokale initiatieven ondersteunt bij de implementatie van het concept. De stichting heeft Jan Ruijten opdracht gegeven om het thuishuisconcept verder vorm te geven voor ons project in Reeuwijk-dorp. Zo zal hij de samenstelling van de eerste bewonersgroep gaan voorbereiden, bezien of en hoe thuisbezoek vorm kan krijgen en het lokale concept positioneren in het regionale netwerk van organisaties en personen, welke zich bezig houden met zorg voor senioren.

Huurovereenkomst parkeerterrein gesloten. Tegelijk met de overdracht van het voormalig klooster is een huurovereenkomst getekend met de parochie Sint-Jan de Doper voor het parkeerterrein, wat tussen de begraafplaats en de voormalige school wordt gerealiseerd. De parochie realiseert het parkeerterrein voor 1 juli 2023. De stichting heeft een erfdienstbaarheid gevestigd op een strook van het kerkplein vanaf de openbare weg naar het parkeerterrein.

Groot draagvlak onder lokale gemeenschap. In het najaar van 2021 startte de werving van lokale financiering. Vier opendagen boden eenieder de gelegenheid om het pand te komen bezoeken en kennis te nemen van de plannen. In één ruimte waren de nieuwe plattegronden/aanzichten te bewonderen. In een andere ruimte draaide een presentatie met alle informatie over de inrichting, het thuishuisconcept en de wijze van financiering. Ruim 100 personen bezochten het pand. Ook in het AD, de Kijk op Reeuwijk/Bodegraven en Hart van Holland werd het project belicht.

Eind 2021 is de doelstelling van lokale financiering bereikt. Er zijn toezeggingen gedaan voor donaties, 10-jarige & 20-jarige hypothecaire leningen en een kortlopende overbruggingsfinanciering. De provincie Zuid-Holland heeft, als eerste, een subsidie toegekend voor het project. De subsidie wordt toegekend omdat het project bijdraagt aan de doelstelling: de juiste woningen op de juiste plek!

Nu het voormalig dorpsklooster eigendom is geworden, kan, zodra de omgevingsvergunning is verleend, ook subsidie worden aangevraagd bij de provincie voor de verduurzaming en toegankelijkheid rijksmonumenten, bij het Oranjefonds, bij het VSB-fonds en bij andere fondsen.

Initiatief comité verder versterkt. Het initiatief comité is versterkt met nieuwe mensen. Zo heeft Sander Vermeulen de taak op zich genomen om het hele bouwproces te organiseren en aan te sturen namens de stichting. Fred Sluis en Jolanda de Jong zullen (samen met Arie van Leeuwen vanuit het comité) het bestuur gaan vormen van de op 30 maart 2022 nieuw opgerichte stichting (vrienden van) Thuis Reeuwijk-Dorp. Deze stichting zal de participatieleningen aangaan met de inschrijvers van de toegezegde leningen en een tweede hypotheek vestigen op het pand. We mikken erop dat de participatieleningen vóór 1 juli 2022 kunnen worden aangegaan.

Omgevingsvergunning aangevraagd. Op 14 februari 2022 is de omgevingsvergunning aangevraagd. Omdat het een rijksmonument betreft, geldt hiervoor de uitgebreide procedure van 26 weken. Onderdeel van de procedure is het inwinnen van een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voorafgaand aan de indiening van de aanvraag heeft vooroverleg plaatsgevonden met de gemeentelijk erfgoedcommissie. Deze heeft positief gereageerd op het plan. Tevens is de brandweer betrokken geweest bij de voorbereiding van deze vergunningaanvraag.

De eerste werkzaamheden. Vooruitlopend op het verkrijgen van de omgevingsvergunning wordt in april gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Zo worden de vloerbedekkingen en systeemplafonds verwijderd, de verwarmingsinstallatie eruit gehaald en achtergebleven meubilair afgevoerd. Ook zal begonnen worden met het schuren en in de grondverf zetten van alle kozijnen en deuren. Voor deze werkzaamheden worden vrijwilligers gezocht. We starten op vrijdag 8 april, u bent hierbij van harte welkom om te helpen en te assisteren. In principe willen we daarna elke vrijdag en zaterdag aan de slag.

Verdere Planning. We verwachten dat de omgevingsvergunning in september 2022 wordt afgegeven, dan starten ook de grotere verbouwings-, installatie- en isolatiewerkzaamheden. We hopen dat het gebouw in de tweede helft van 2023 in gebruik kan worden genomen. Vanzelfsprekend zullen we deze opening vieren met alle betrokkenen en participanten.
Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Stuur daarvoor een mail met uw contactgegevens naar info@monumentaalerfgoedreeuwijk.nl


Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief of volg ons via Facebook en/of Instagram.

Activiteitenagenda

Er zijn momenteel geen berichten.

 
 
 
 
E-mailen
Info