Monumentaal Erfgoed 
 
Reeuwijk-Dorp  


Home

Welkom op de website van Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. Monumentaal Erfgoed Reeuwijk houdt het monumentaal erfgoed in Reeuwijk-Dorp in stand namens en voor de lokale gemeenschap. 

De grootschalige verbouwing van het klooster naar het Reeuwijkse Thuishuis gaat op korte termijn starten.  Op korte termijn is de vergunning van kracht en start de bouw. Onder coördinatie van de bouwkundig aannemer zijn de afgelopen maanden alle bouw- en installatieonderdelen van het plan met elkaar in verband gebracht. Via 3D technieken zijn mogelijke knelpunten in de uitvoering inzichtelijk gemaakt en opgelost.

Ondanks de wereldwijd stijgende kosten in de bouw- en technische sector blijft de exploitatie kostendekkend. Nadat eind 2022 de provinciale subsidie voor herbestemming van Rijksmonumenten en een bijdrage van de Rabobank vanuit het coöperatiefonds is toegekend, kwam begin februari 2023 het positieve bericht dat de DUMAVA-subsidie voor verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is toegekend. Meer informatie over de DUMUVA-subsidie is terug te vinden op de website van Rijksdienst Ondernemend Nederland (link). We verwachten nog een subsidie vanuit de stimuleringsregeling ontmoetingsruimten ouderenhuisvesting. 

Daarnaast beschikken over een extra financiering vanuit lokale initiatieven en dekken daarmee vrijwel de gestegen bouwkosten. Echter stijgen de prijzen voor verduurzaming nog steeds. Samen met de stichting Vrienden van Thuis Reeuwijk-dorp wordt de mogelijkheid om te participeren wel weer onder de aandacht gebracht van de lokale gemeenschap. U kunt samen met anderen een aanvullende hypothecaire lening aan de stichting Monumentaal Erfgoed verstrekken. Alle informatie over donatie of participatie is op onze website (link) terug te vinden.

Thuis Reeuwijk-dorp!

Het voormalig Klooster is aangekocht. Ruim twee jaar geleden namen enkele dorpsgenoten het initiatief om het klooster aan te gaan kopen en een bestemming te geven, die in het belang van de lokale gemeenschap is. Het plan werd steeds concreter en ook de wijze van realiseren kreeg vorm. De initiatiefgroep groeide naar 12 mensen, waarbij op onderdelen nog eens een tiental dorpsgenoten betrokken raakten. Nadat in het najaar van 2020 de koopovereenkomst werd getekend, is daarna gewerkt aan het rondkrijgen van de financiering. Eind 2021 is, na een succesvolle werving van lokale financiering, de knoop doorgehakt en besloten de koop te effectueren.

Op 18 februari 2022 is het voormalig klooster werkelijk eigendom geworden van stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. De dag, waarop de storm Eunice overtrok, heeft de overdracht plaatsgevonden.

Opdracht gegeven aan Thuis in Welzijn. Geleidelijk is het concept van het Thuishuis leidend geworden voor het herinrichtingsplan en herbestemming van het voormalig klooster. Het thuishuisconcept is bedacht door Jan Ruijten, die vanuit de organisatie Thuis in Welzijn lokale initiatieven ondersteunt bij de implementatie van het concept. De stichting heeft Jan Ruijten opdracht gegeven om het thuishuisconcept verder vorm te geven voor ons project in Reeuwijk-dorp. Zo zal hij de samenstelling van de eerste bewonersgroep gaan voorbereiden, bezien of en hoe thuisbezoek vorm kan krijgen en het lokale concept positioneren in het regionale netwerk van organisaties en personen, welke zich bezig houden met zorg voor senioren.

Huurovereenkomst parkeerterrein gesloten. Tegelijk met de overdracht van het voormalig klooster is een huurovereenkomst getekend met de parochie Sint-Jan de Doper voor het parkeerterrein, wat tussen de begraafplaats en de voormalige school wordt gerealiseerd. De stichting heeft een erfdienstbaarheid gevestigd op een strook van het kerkplein vanaf de openbare weg naar het parkeerterrein.

Keuze gemaakt voor lokale aannemerscombinatie. Voor de verduurzaming en herinrichting van het voormalig klooster is gezocht naar (een combinatie van) lokale aannemers. In deze tijd is het geen sinecure om aannemers te vinden. Inzet is om een bouwteam te vormen met de bouwkundig aannemer en installateurs. De leden van het bouwteam werken gezamenlijk toe naar een op maat uitgewerkte begroting, op basis waarvan een aannemingsovereenkomst gesloten kan worden.

Het initiatiefcomité heeft de keuze gemaakt voor de bouwcombinatie aannemersbedrijf P. Heemskerk BV en Vergeer Bouw BV. Beide aannemers zijn bij elkaar gekomen en hebben besloten zich in te schrijven als Dorpsklooster Reeuwijk VOF.

Groot draagvlak onder lokale gemeenschap. In het najaar van 2021 startte de werving van lokale financiering. Vier opendagen boden eenieder de gelegenheid om het pand te komen bezoeken en kennis te nemen van de plannen. In één ruimte waren de nieuwe plattegronden/aanzichten te bewonderen. In een andere ruimte draaide een presentatie met alle informatie over de inrichting, het thuishuisconcept en de wijze van financiering. Ruim 100 personen bezochten het pand. Ook in het AD, de Kijk op Reeuwijk/Bodegraven en Hart van Holland werd het project belicht.

Eind 2021 is de doelstelling van lokale financiering bereikt. Er zijn toezeggingen gedaan voor donaties, 10-jarige & 20-jarige hypothecaire leningen en een kortlopende overbruggingsfinanciering. De provincie Zuid-Holland heeft, als eerste, een subsidie toegekend voor het project. De subsidie wordt toegekend omdat het project bijdraagt aan de doelstelling: de juiste woningen op de juiste plek!

Initiatief comité verder versterkt. Het initiatief comité is versterkt met nieuwe mensen. Zo heeft Sander Vermeulen de taak op zich genomen om het hele bouwproces te organiseren en aan te sturen namens de stichting. Hester Faber en Jan Kaatee zijn toegetreden tot het dagelijks bestuur van stichting Monumentaal Erfgoed Reeuwijk. 

Fred Sluis en Jolanda de Jong vormen, samen met Arie van Leeuwen vanuit het comité, het bestuur van  stichting (vrienden van) Thuis Reeuwijk-Dorp. Deze stichting is inmiddels de participatieleningen aangegaan met de inschrijvers van de toegezegde leningen en heeft een een tweede hypotheek gevestigd op het monumentale pand. 


Wilt u altijd op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen, meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief of volg ons via Facebook en/of Instagram. 
 
 
 
E-mailen
Info